Referencie

1
CAPITALIX, s. r. o.

Názov školenia: Verejné obstarávanie v roku 2020

Termín: 27.02. 2020
Počet osôb: 7


Školenie bolo organizované pre malú skupinu zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom. Školenie bolo tematicky zamerané na problémy vo verejnom obstarávaní týkajúce sa jednotlivých oblastí samosprávy – životné prostredie, výstavba, školstvo, projekty financované z EÚ fondov... Vzhľadom na úzku skupinu účastníkov bol priestor na osobnú diskusiu a riešenie konkrétnych zákaziek.
Vysoko hodnotíme prístup školiteľa JUDr. Petra Kuboviča, jeho zrozumiteľný výklad podstatných častí zákona o verejnom obstarávaní, ukážku praktických príkladov obstarávania zákaziek a jeho skúsenosti zo samosprávy.


Atmosféra bola priateľská a veľmi odporúčame vzdelávanie „na mieru' účastníkom, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti vo verejnom obstarávaní.


Súhlasím s použitím referencie na Vašich webových stránkach.
S pozdravom

-------------------------------------------------------
Ing. Eva Granátová
odborný referent strategického rozvoja

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 44557 45
+421 918 117 053

2
CAPITALIX, s. r. o.

Vážená spoločnosť,

dovoľujem si týmto spôsobom reagovať na vašu žiadosť o poskytnutie referencie na vami poskytnutú službu.

„Školenie v oblasti verejného obstarávania vykonané vašou spoločnosťou bolo pre našu organizáciu veľkým prínosom a obohatením. S obsahom aj organizáciou školenia sme boli veľmi spokojní a získané poznatky už aj viem zužitkovávať v praxi. Lektor bol človek na správnom mieste, veľmi dobre mal zvládnuté poznatky z praxe, odbornú prípravu a aj prezentačné schopnosti spolu so snahou odovzdať tieto poznatky a viesť dialóg s poslucháčmi tak, aby veci pochopili a vedeli ich následne aplikovať v praxi. Chceme Vám preto poďakovať za vysokú kvalitu školenia a špeciálne poďakovať lektorovi JUDr. Petrovi Kubovičovi , ktorý nás sprevádzal témou školenia na vysokej profesionálnej úrovni.“

S pozdravom

JUDr. Mária Beňová

referát VO

e-mail: maria.benova@topolcany.sk

tel: +421 38 5340 232Mesto Topoľčany

Nám. M.R.Štefánika 1/1

955 01 Topoľčany

Slovenská republika

https://www.topolcany.sk/

https://www.facebook.com/topolcanyoficialne