Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Zastupujeme klientov v revíznych postupoch, či už na strane kontrolovaného alebo na strane navrhovateľa.

Profesionálne vypracujeme žiadosť o nápravu, námietky, odvolanie, podnet na výkon kontroly, návrh na neplatnosť zmluvy a iné.

Na strane kontrolovaných prevezmeme za klienta procesnú obranu kontrolovaného na všetkých stupňoch revízneho konania ako aj na súdoch. V konaniach pred súdom využívame synergiu so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou.